Reddi chính thức kết nối mạng với Mobifone và Viettel

11h 31m | thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2020

Tính ti thi đim hin ti, nhà mng Reddi đã thc hin kết ni vi ba nhà mng vin thông là Vinaphone, Mobifone, Viettel.

Tngày 17/07/2020, sau giai đon trin khai quy trình kết ni vin thông, mng Reddi chính thc kết ni vi hai nhà mng Mobifone và Viettel. Trưc đó, Reddi cũng đã hoàn thành kết ni mng Vinaphone. Như vy, tính ti thi đim này, các thuê bao ca Reddi hin ti đã có thnhn và thc hin cuc gi, nhn tin hai chiu vi các thuê bao ca Mobifone, Viettel và Vinaphone.

Hot đng kết ni vi các nhà mng khác trên thtrưng vin thông đưc xem là  c đi quan trng và đã đưc din ra theo đúng ltrình kế hoch phát trin ca nhà mng Reddi. Hot đng kết ni vi các nhà mng khác cũng ssm đưc din ra trong thi gian ti.

 

Reddi chính thc kết ni mng vi Mobifone và Viettel

Reddi là nhà mng đu tiên ti Vit Nam đnh hưng phát trin theo mô hình MVNO toàn din (mc đcao nht ca mt MVNO). Tn dng các thành quvà đón đu các xu hưng tương lai ca ngành vin thông và công nghnhư 5G, IOT, e-sim, mobile money,… mng Reddi tp trung phát trin và cung cp các gii pháp vin thông và dch vscho nhóm khách hàng tr, hin đi, yêu thích khám phá các tin ích mi thông qua nn tng ng dng di đng. Reddi đang hoàn thành tng bưc theo đúng ltrình trên hành trình mang đến các dch vthú v, cá nhân hóa tri nghim cho ngưi dùng.

Mi thông tin chi tiết hoc gii đáp thc mc khách hàng vui lòng liên hHotline 24/7 (min phí): 1800 556 883.