Chính thức khai trương mạng di động Reddi với đầu số 055

11h 31m | thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2020

Chiu ngày 03/06/2020,ti Hà Ni, Công ty Cphn Mobicast chính thc ra mt nhà mng thương hiu Reddi vi đu s055.

Ti bui l, ông Trn Nam Trung – Tng Giám đc Công ty CP Mobicast – chshu mng di đng Reddi khng đnh “vi bui lkhai trương hôm nay, Reddi đã chính thc ghi tên trthành mt trong nhng nhà mng di đng theo mô hình MVNO (Mobile Virtual Network Operator) tiên phong ti thtrưng Vit Nam, đng thi là nhà mng MVNO đu tiên đnh hưng phát trin theo mô hình MVNO toàn din”.

 

Tng Giám đc Trn Nam Trung: "Reddi khát vng smang li cho khách hàng tdo tri nghim tuyt vi, giúp ngưi dùng ddàng tiếp cn dch vvin thông và dch vsthông qua nn tng ng dng di đng".

Ông Trn Nam Trung tin tưng MVNO sging như Uber, Grab smang dến nhng thay đi cho ngành vin thông Vit Nam, scng cp dch vvin thông mà không shu htng mng.

“Đây là thi đim thun li đReddi gia nhp thtrưng và đóng góp nhng giá trnht đnh. Reddi khát vng smang li cho khách hàng tdo tri nghim tuyt vi, giúp ngưi dùng ddàng tiếp cn dch vvin thông và dch vsthông qua nn tng ng dng di đng”, Tng Giám đc Mobicast cho hay.

VCEO Mobicast chia s, MVNO Jio (n Đ) là ngun cm hng rt ln đReddi ra đi. Jio cung cp các dch vtích hp trên app đin thoi trên htng IT, trong đó có các dch vvsc khe, giáo dc, gii trí, truyn hình. Chsau 3 năm hot đng, Jio đã có hơn 300 triu thuê bao ti thtrưng n Đ, trong đó có 100 triu thuê bao vùng nông thôn. Mi đây mng xã hi Facebook đã đu tư hơn 5,7 tUSD vào Jio.

 

Ông Nguyn Phong Nhã - Phó Cc trưng Cc Vin thông đánh giá cao hưng tiếp cn mi ca Reddi vvic phát trin dch vvin thông và dch vscho nhóm khách hàng đc thù.

Ti bui l, ông Nguyn Phong Nhã – Phó Cc trưng Cc Vin thông đã chúc mng mng di đng Reddi chính thc gia nhp thtrưng kinh doanh dch vdi đng. Như vy, thtrưng Vit Nam vi gn 100 triu dân có ti 07 nhà mng cung cp, dch vthông tin di đng (trong đó có 05 nhà mng shu htng truy nhp vô tuyến, 2 nhà mng MVNO), vi tng s126 triu thuê bao, đưc đánh giá là có tính cnh tranh rt cao. Ngoài ra, doanh thu trung bình/1 khách hàng (ARPU) ca mt thuê bao hin nay khá thp, dch vthoi đang bcác dch vOTT cnh tranh, dch vdliu vi giá cưc tương đi rso vi các nưc trong khu vc. Tt cnhng điu này cho thy thtrưng di đng ti Vit Nam cn có nhng lung gió mi.

Đi din Cc Vin thông nhn đnh, “Sra mt mng Reddi trong bi cnh hin nay chng tcông ty đã thhin smnh dn, quyết tâm và có nhng gii pháp kinh doanh hưng ti các thtrưng ngách vi nhng dch vni dung khác bit đto doanh thu tcác dch vni dung. Vic tham gia thtrưng vin thông di đng trong bi cnh Vit Nam sp trin khai mng 5G cũng là mt cơ hi cho Reddi kinh doanh nhng dch vmi trên nn mng 5G mà trưc đây các mng 3G, 4G không có khnăng cung cp”.

 

Vic trin khai mô hình mng di đng o (MNVO) stiết kim chi phí đu tư cho doanh nghip, góp phn sdng hiu qutài nguyên tn s, htng đã đu tư ca các doanh nghip di đng và có thtrin khai nhanh các dch vtrên toàn quc là nhng ưu đim ni bt ca Reddi.

Cc Vin thông đánh giá cao hưng tiếp cn mi ca Reddi vvic phát trin dch vvin thông và dch vscho nhóm khách hàng đc thù. Hưng đi này rt phù hp vi mô hình MVNO trên thế gii và có tim năng phát trin do thc smang li giá trmi cho khách hàng.

“Sra đi mng di đng o Reddi thhin chtrương mca thtrưng, thúc đy cnh tranh nhm đem li dch vcht lưng, giá ccnh tranh và đc bit thúc đy dch vni dung phát trin”, ông Nguyn Phong Nhã nhn mnh.

Vđi din Cc Vin thông lưu ý, là mng mi đi vào hot đng tnhng thuê bao đu tiên, Reddi cn tuân thcác quy đnh hin hành cũng như các cam kết ca doanh nghip ti giy phép, ngoài ra cn nghiêm túc thc hin các quy đnh vphát trin, qun lý thuê bao, tiến ti áp dng chính sách chuyn mng gisdi đng. Đây cũng là mt kênh phát trin thuê bao rt thc cht nếu như Reddi có nhng dch vni dung đc sc đthu hút khách hàng.

Cũng ti bui l, Mobicast đã công bcác hp tác chiến lưc gia mng di đng Reddi và mng xã hi du lch Astra, Dán giáo dc trc tuyến Vinaschools.

Ngun: mic.gov.vn